?>

Personcentrerad vård i grupp gav bättre patientutfall jämfört med individuell vård och till en lägre kostnad, enligt en ny retrospektiv studie från Cleveland Clinics center för funktionsmedicin, som nyligen publicerats i BMJ Open.

Studien ger stöd åt tidigare forskningsresultat från Cleveland Clinics funktionsmedicinska center som visat att funktionsmedicin kan förbättra patienternas mående jämfört med konventionell vård, och att patienter med inflammatorisk artrit som behandlats med funktionsmedicin mår bättre än patienter som bara fått konventionell vård.

I den nya undersökningen gjordes en jämförelse av enbart funktionsmedicinsk vård: Hur står sig vanliga individuella besök mot besök i grupp?

I den 12 veckor långa studien deltog 2 455 vuxna patienter som matchats utifrån olika demografiska och biometriska faktorer.

226 av de här deltagarna ingick i behandlingsprogrammet Functioning For Life® där grupper om 8–10 patienter följs av ett funktionsmedicinskt vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, dietist, hälsocoach och beteendeterapeut. Utöver de regelbundna gruppträffarna har patienterna även tillgång till individuellt stöd från vårdgivarna.

Deltagarnas hälsorelaterade livskvalitet bedömdes med hjälp av frågeformuläret PROMIS®, ett validerat instrument för att skatta fysisk och mental hälsa. Det mäter bland annat trötthet, fysisk funktion, smärta, mag-tarmproblem och känslomässigt välbefinnande. Ju högre poängsumma, desto bättre livskvalitet visar mätningen.

Patienternas vikt och blodtryck utvärderades också över tid, liksom vårdkostnaden för de två olika miljöerna (vård i grupp och individuell besök).

Resultaten visade att vård i grupp gav signifikant större förbättringar efter tre månader för både fysisk och mental hälsa.

Patienter som fick vård i grupp gick dessutom ner mer i vikt, medan bägge grupper fick likvärdiga förbättringar av sitt systoliska blodtryck. Det konstaterades också att vård i grupp krävde mindre resurser än individuella besök och att gruppbesöken tillförde viktiga komponenter som kamratstöd och bättre interaktion mellan patienter och vårdgivare.

– Den här studien är den första av sitt slag och visar att funktionsmedicinsk vård kan fungera ännu bättre i grupp och bidra till bättre patientresultat än de som uppnås vid individuella besök, säger studiens huvudforskare Michelle Beidelschies.

Beidelschies M, Alejandro-Rodriguez M, Guo N, et al. Patient outcomes and costs associated with functional medicine-based care in a shared versus individual setting for patients with chronic conditions: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2021;11:e048294. doi:1136/bmjopen-2020-048294


Text: Helene Sandström
2021-04-29