?>

Så kan funktionsmedicin förebygga förmaksflimmer

Kardiologen Thomas Svinarich är specialist på hjärtrytmrubbningar och funktionsmedicin. I en ny översiktsartikel visar han hur förmaksflimmer kan förebyggas och behandlas med hjälp av kost och livsstil.

heart-66893_1920

Förmaksflimmer är en hjärtrytmstörning som innebär att det blir oreda i hjärtats signalsystem så att hjärtat slår oregelbundet och ofta snabbare än normalt. Hos de flesta förekommer förmaksflimmer i episoder som kan vara i några minuter eller flera timmar, medan vissa lider av tillståndet permanent. Risken för förmaksflimmer ökar med åldern.

Behandlingen består traditionellt av läkemedel som betablockerare, rytmstabiliserande mediciner och blodförtunnande medel.

Hjärtläkaren Thomas Svinarich har behandlat tusentals patienter med arytmier. I en artikel i tidskriften Current Opinion förklarar han hur funktionsmedicin ger kompletterande kunskaper och dessutom en infrastruktur som underlättar identifiering och behandling av de orsaker som kan ligga till grund för förmaksflimmer.

Han menar att vi måste rikta in oss på allt som försämrar blodkärlens funktion och ökar blodets koagulation. Det innebär bland annat att titta mer på både genetiska och epigenetiska data plus information om miljön vi lever i, eftersom den moderna människans kost och livsstil många gånger ligger långt ifrån det levnadssätt vi utvecklats för.

Kost kan ge samma effekt som läkemedel

En ohälsosam kosthållning som leder till konstant frisättning av insulin, obalans i tarmfloran, läckande tarm och inflammation ökar risken för mängder av sjukdomstillstånd, varav ett är förmaksflimmer.

Thomas Svinarich gör en jämförelse med diabetesmedicinerna som kallas SGLT2-hämmare. De minskar blodsockerhalten och förbättrar insulinkänsligheten ungefär som vid ketos – det tillstånd som uppkommer när vi fastar eller när vi äter en kost helt utan raffinerade och stärkelsehaltiga kolhydrater.

Detta antyder”, skriver Thomas Svinarich, ”att en kost som efterliknar

SGLT2-hämmarnas metabola effekter kan ge samma positiva resultat som läkemedlen, bland annat minskad förekomst av hjärtrytmrubbningar.”

Kontrollera avgiftningsförmågan

Livsstilsfaktorer som störd dygnsrytm, social isolering och kronisk stress kan också bidra till inflammation och metabola besvär. Andra saker att ta hänsyn till är livsmedelsintoleranser, kroniska infektioner och miljögifter.

”Människans avgiftningsförmåga varierar mycket från person till person”, konstaterar Thomas Svinarich. ”Till exempel kan människor med nedsatt antioxidantkapacitet, som utsätts för olika gifter och som har nedsatt förmåga att bryta ner alkohol, vara känsligare för oxidativ stress och det kan bidra till arytmier”. 

Hos dessa patienter gäller det att sätta in flera olika åtgärder för att minska deras exponering för giftiga ämnen och att använda näring som ökar avgiftningsförmågan.

Kost och näring som ökar kroppens antioxidantkapacitet har visat sig minska förekomsten av förmaksflimmer”, skriver Thomas Svinarich. Han hänvisar till studier där man tittat på olika genavvikelser som gör att folk reagerar negativt på olika livsmedel och menar att de ger stöd åt behovet av att individanpassa patienternas kost.

Underlättar hållbara förändringar

En av den funktionsmedicinska modellens styrkor är att den möjliggör hållbara livsstilsförändringar. Stor vikt läggs vid det som brukar kallas för det terapeutiska partnerskapet. Här ingår patient, vårdgivare, hälsocoach och även familjemedlemmar. Hälsocoachen använder motiverande samtal och olika psykologiska och pedagogiska verktyg för att hjälpa patienten att genomföra effektiva och långsiktiga livsstilsförändringar.

Thomas Svinarich menar att funktionsmedicin skiljer sig markant från vanlig preventiv medicin som bygger på allmänna hälsoriktlinjer, till exempel att sluta röka och att motionera mer. Den skiljer sig också från det som kallas individanpassad medicin, där läkemedelsbehandlingen skräddarsys efter patientens gener, till exempel vid cancerbehandling.

Däremot kan funktionsmedicin kallas för individanpassad livsstilsmedicin, menar Thomas Svinarich. Han summerar tillämpningen av funktionsmedicin på förmaksflimmer i följande lista och konstaterar att funktionsmedicin ”kan vara ett verksamt komplement till den traditionella behandlingen av förmaksflimmer”.

Funktionsmedicinsk utredning och behandling av förmaksflimmer

(1) Grundläggande utvärdering: Patienternas individuella orsaksfaktorer identifieras med hjälp av en detaljerad genomgång av hälso- och sjukdomshistoria, symtom, andra tillstånd, utlösande faktorer och beständighetsfaktorer som gör att besvären kvarstår. Analyser görs av genetiska och biokemiska markörer, näringsstatus och hjärtats funktion.

(2) Grundläggande livsstilsåtgärder: Näringstät kost, lämpligt motionsprogram, stresshanteringsteknik och sömnoptimering.

(3) Utredning och korrigering av störningar i tarmhälsan: Matsmältning, näringsintag och  näringsupptag, tarmdysbios, onormal tarmgenomsläpplighet och andra orsaker till systemisk inflammation.

(4) Utredning och korrigering av störningar i den metabola hälsan: Mätning av visceralt fett och glukos- och insulinkänslighet.

(5) Utredning och korrigering av störningar i HPA-axeln, aktivering av RAS-systemet och störningar i det autonoma nervsystemet.

(6) Utredning och korrigering av giftbelastning, dolda kroniska infektioner och hormonella obalanser.

(7) Kost-, närings och livsstilsbehandling: Anpassas efter genetiska och miljömässiga faktorer.

 

Problemet med befolkningsstudier

Eftersom en funktionsmedicinsk behandling anpassas efter patientens genetik och biokemi kommer den ibland att skilja sig från de allmänna medicinska rekommendationerna som oftast bygger på befolkningsstudier.

Problemet med befolkningsstudier, menar Thomas Svinarichär att de har så många deltagare. Därför kommer en befolkningsstudie exempelvis inte att visa att koffein ökar risken för förmaksflimmer, eftersom de flesta tål koffein. Men vissa människor – de som har en speciell variant av genen CYP1A2 – omsätter koffein långsammare än normalt, och hos dem kan ett långvarigt koffeinintag bidra till förmaksflimmer om intaget orsakar stress och försämrar sömnkvaliteten.

Det här exemplet kan appliceras på många andra orsaksfaktorer. Thomas Svinarich anser därför att det är viktigt att utgå från forskning där den enskilda patienten fungerar som sin egen kontroll (så kallade N-of-1st-studier) när man vill utvärdera vilken behandling som passar bäst för en individ.

Text: Helene Sandström
2021-01-25