?>

Livsstilsprogram som bromsar åldrandet

En ny pilotstudie om hur livsstilsåtgärder påverkar åldrandet tyder på att vi kan sänka vår biologiska ålder med hjälp av kost och livsstil.

Den nya studien är den första av sitt slag och visar att åtta veckors kost- och livsstilsåtgärder sänkte den biologiska åldern med i genomsnitt 3,23 år hos friska män.

Med biologisk ålder menas hur gammal en person är baserat på sitt hälsotillstånd jämfört med den allmänna befolkningen. Din biologiska ålder kan alltså vara högre eller lägre än din kronologiska ålder (antalet år som du samlat på dig).

En person som lever hälsosamt, mår bra mentalt och är allmänt tillfreds med livet kan mycket väl ha en biologisk ålder som är 10, 20 år lägre än den kronologiska. Det positiva är att man alltid kan påverka sin biologiska ålder genom livsstilsförändringar som minskar stressen på kropp och själ.

Näring, andningsövningar, motion

I pilotstudien deltog 43 friska vuxna män i åldern 50 till 72 år. Ungefär hälften av dem lottades till att följa ett åtta veckors livsstilsprogram som omfattade kost, sömn, motion och avslappningsövningar. De övriga deltagarna fungerade som kontrollgrupp och levde som vanligt.

Deltagarna i behandlingsgruppen fick hjälp med att följa programmet genom regelbundna träffar med en hälsocoach de första fyra veckorna och sedan minst varannan vecka.

Livsstilsprogrammet inkluderade:

  • En kost med mycket växtbaserade, näringstäta livsmedel och en mindre andel animaliska födoämnen, bl.a. ägg, gräsbeteskött och lever. Deltagarna fastade mellan kl 19.00 och kl 7.00 påföljande morgon. Kosten kompletterades med ett dagligt tillskott av ett näringsrikt frukt- och grönsakspulver samt nyttiga bakterier/probiotika.
  • Deltagarna motionerade minst 30 minuter per dag, minst fem dagar i veckan med en intensitet som motsvarade 60–80 % av den individuella maxprestationen. De gjorde också andningsövningar i 20 minuter två gånger per dag som avslappning och rekommenderades att sova minst sju timmar varje natt.

Forskarna tog salivprover från deltagarna och analyserade deras biologiska ålder med hjälp av ”Horvaths epigenetiska klocka”. Resultaten visade att livsstilsbehandlingen kunde kopplas till ett minskat åldrande med 3,23 år jämfört med kontrollgruppen.

Du kan påverka dina gener

Horvaths epigenetiska klocka är det mest exakta mätinstrumentet som finns idag för att mäta biologisk ålder. Den tar hjälp av flera hundra biomarkörer för att visa hur människas epigenom ser ut.

Vi kan inte påverka vårt genom (dvs. våra gener/arvsmassa), men vårt epigenom är däremot dynamiskt och påverkbart. Epigenom betyder ”ovanför arvsmassan” och innebär att olika aspekter i miljön kan styra över våra gener och bestämma vilka som aktiveras.

Så även om du ärvt en ”dålig” gen är det inte säkert att den aktiveras och kommer till uttryck, beroende på var och hur du lever.

Fördelar för både individ och samhälle

Trots att förändringen var ganska liten är den statistiskt signifikant och i högsta grad spännande. Men fler prövningar i större skala, över längre tid och med andra grupper av människor måste göras för att bekräfta de här första resultaten.

Författarna till studien skriver att det är möjligt att större förändringar kan uppnås om de genomförs över längre tid.

De menar också att de potentiella fördelarna inte bara gäller på individnivå. Samhällets kostnader för åldersrelaterade hälsoproblem skulle kunna minska avsevärt:1

”Om den amerikanska befolkningen bromsade sin ålder med 2,2 år (samtidigt som de förbättrade sin hälsa) skulle man kunna spara 7 biljoner dollar på 50 år.”


Källa: Fitzgerald KN, Hodges R, Hanes D, Stack E, Cheishvili D, Szyf M, Henkel J, Twedt MW, Giannopoulou D, Herdell J, Logan S, Bradley R. Potential reversal of epigenetic age using a diet and lifestyle intervention: a pilot randomized clinical trial. Aging (Albany NY). 2021 Apr 12;13(7):9419-9432.

Referens: [1] Kirkland JL, De Rooij SE, Goldman DP. Proof-of-concept clinical trials of interventions that target fundamental aging processes how can interventions be translated from the laboratory into clinical practice the economic returns to delayed aging: promise and pitfalls. Innov Aging. 2017. (Suppl 1); 1:1082.

Text: Helene Sandström
2021-05-24