Funktionsmedicin ?>

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är ett livsstilsbaserat och patientcentrerat medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till kronisk sjukdom.

Funktionsmedicinen utgår från att varje människa är biokemiskt och genetiskt unik och att alla behandlingar därför måste individanpassas. 

Den bygger på ett systembiologiskt synsätt  att kroppen består av olika komplexa nätverk som hela tiden påverkar varandra. 

Inom funktionsmedicinen jobbar man med livsstilsföränd-ringar som komplement till läkemedelsbehandling för att återställa det fysiska och psykiska välmåendet.                              

Stor vikt läggs vid kost och näringsoptimering. De övriga grundpelarna är motion, stresshantering, sociala relationer och sömn.

Funktionsmedicin—Individanpassade livsstilsförändringar

Funktionsmedicin fungerar både som en behandlingsmodell och en teoretisk förklaringsmodell för vården av kronisk sjukdom. 

När den tillämpas kliniskt innefattar den följande områden:

  1. Prioritering och utredning av multifaktoriella orsaker.
  2. Funktionsmedicinska analyser och bedömningsinstrument.
  3. Multimodala, individanpassade behandlingsprogram.
  4. Livsstilsåtgärder i samverkan med patienten som tar ansvar för sin behandling.
  5. Utvärderingsfaktorer i form av symtomförbättring, bedömning av livskvalitet, förändrade analysresultat.
  6. Forskningsmodeller och -kriterier som anpassats till den funktionsmedicinska modellen.

En fördjupad översikt

null

Du kan läsa en längre och mer detaljerad beskrivning av funktionsmedicinen här (PDF)

Ett praktiskt exempel

null

Läs mer om hur en funktionsmedicinare arbetar i praktiken (PDF)

IFM:s vitbok

null

Som en ytterligare fördjupning och beskrivning av begreppet funktionsmedicin hänvisar vi till utbildningsorganisationen Institute for Functional Medicines vitbok (PDF).