Funktionsmedicin ?>

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är ett livsstilsbaserat och patientcentrerat medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till kronisk sjukdom.

Funktionsmedicinen utgår från att varje individ är biokemiskt och genetiskt unik och att kroppen består av ett komplext integrerat nätverk där de olika systemen påverkar varandra. Den betonar individanpassade livsstilsförändringar – kost, motion, stresshantering, sociala relationer och sömnhygien – som komplement till läkemedelsbehandling och lägger stor vikt vid näringsoptimering, matsmältning och tarmflora.

Funktionsmedicin fungerar både som en behandlingsmodell och en teoretisk förklaringsmodell för vården av kronisk sjukdom. När den tillämpas kliniskt innefattar den följande områden:

  • Prioritering och utredning av multifaktoriella orsaker.
  • Funktionsmedicinska analyser och bedömningsinstrument.
  • Multimodala, individanpassade behandlingsprogram.
  • Livsstilsåtgärder i samverkan med patienten som tar ansvar för sin behandling.
  • Utvärderingsfaktorer i form av symtomförbättring, bedömning av livskvalitet, förändrade analysresultat.
  • Forskningsmodeller och -kriterier som anpassats till den funktionsmedicinska modellen.
  • En systembiologisk grund enligt nedan.

Systembiologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där man undersöker biologiska fenomen på systemnivå. Man utgår från att de komplexa biologiska nätverk som bildar levande organismer har en vidare innebörd än summan av deras beståndsdelar. Systembiologin integrerar många olika forskningsmiljöer – biologi, datavetenskap, teknik, medicin, bioinformatik, fysik med flera – för att förstå hur biologiska system fungerar och hur de förändras över tid och under olika förhållanden.

En fördjupad översikt

Du kan läsa en längre och mer detaljerad beskrivning av funktionsmedicinen här.   

IFM:s vitbok

Som en ytterligare fördjupning och beskrivning av begreppet funktionsmedicin hänvisar vi till IFM:s vitbok.